Regeneracja tylnej belki w samochodach Peugeot i Citroen, tylna belka Peugeot 206 oraz tylna belka.

Tysiące naprawianych belek MIESIĘCZNIE! Zadzwoń

Strona g?wna || regeneracja tylnej belki O dr??kach skr?tnych w tylnej belce

O dr??kach skr?tnych w tylnej belce

Dr??ki skr?tne w tylnych belkach Peugeot Citroen Renault s? elementami zast?puj?cymi spr??yny lub resory w klasycznym zawieszeniu, czyli s? elementami resoruj?cymi zawieszenia.

  Mo?na je podzieli? na dwie grupy:
 1. Dr??ki skr?tne spr??ynuj?ce (lewy i prawy) Bardzo twarde - stal spr??ynowa, bardzo wytrzyma?a, dr??ki bardzo sztywne
 2. Dr??ki skr?tne stabilizuj?ce (stabilizator ??cz?cy wahacze lewy i prawy) Znacznie elastyczniejsze od spr??ynuj?cych.

Dr??ki skr?tne maj? form? pr?ta (poza dr??kami Renault Kangoo gdzie jest rurka) zako?czonego z obu stron wieloklinem, ktry mocuje dr??ki w elementach tylnej belki - w wahaczu i poprzecznicy.

Dr??ki skr?tne maj? ro?ne grubo?ci i d?ugo?ci w zale?no?ci od modelu auta w ktrym s? montowane, ale rwnie? w tym samym modelu s? dr??ki o r?nych grubo?ciach w zale?no?ci od wersji nadwozia ewentualnie ?adowno?ci (Partner Berlingo)

Grubo?? dr??kw skr?tnych ma decyduj?ce znaczenie o w?a?ciwo?ciach tylnego zawieszenie je?eli chodzi o ?adowno??, wysoko??, sztywno?? zawieszenia, komfort jazdy.

Na dr??kach najcie?szych auto ma najmniejsz? no?no?? ( ?adowno??), ale za to jest najbardziej komfortowe, dr??ki grubsze powoduj? wzrost no?no?ci zawieszenia, ale auto bez obci??enia jest do?? sztywne.

Grubo?? dr??ka stabilizuj?cego ma decyduj?cy wp?yw na to, czy auto na zakr?tach mocniej si? przechyla czy jest sztywniejsze.

Na dr??kach skr?tnych ustawia si? wysoko?? auta. Kompletnie nie maj? wp?ywu na wysoko?? amortyzatory.
Dr??ki skr?tne montuje si? niezale?nie na ka?d? stron?, dlatego tak wa?na jest umiej?tno?? prawid?owego monta?u i regulacji wysoko?ci, aby auto sta?o rwno, nie by?o ani za wysoko ani za nisko. W?a?nie konieczno?? ustawiania wysoko?ci jest specyfik? tylnej belki Peugeot Citroen Renault, a umiej?tno?? poprawnego wykonania tej operacji jest jedn? z podstaw przy regeneracji tylnej belki.

Zastosowanie tego typu rozwi?zania (zesp? dr??kw resoruj?co-stabilizuj?cych) przy konstruowaniu zawieszenia stworzy?o mo?liwo?? na bazie jednej konstrukcji tylnej belki, zmieniaj?c tylko pojedyncze jej elementy (dr??ki skr?tne) wygenerowanie wielu r?nych wersji zawieszenia przystosowanego do wersji nadwozia w obr?bie tego samego modelu (hatchback, sedan, kombi) jak i zwi?kszenie ?adowno?ci w Peugeot Partner Citroen Berlingo w wersjach ci??arowych i o podwy?szonej ?adowno?ci.

Bardzo ?atwo tez usportowiono niektre modele np. Xsara VTS montuj?c grube dr??ki skr?tne i stabilizator, obni?aj?c wysoko?? uzyskano na bazie takiej samej belki niskie i sztywne sportowe zawieszenie.
Powy?sze nale?y uzna? za jedn? z najwi?kszych zalet tylnej belki tego typu, tym bardziej, ?e mo?na to zawieszenie ?atwo modyfikowa? w zale?no?ci od gustu i potrzeb u?ytkownika, oczywi?cie maj?c odpowiedni? wiedz? i do?wiadczenie.

Wad?, oprcz tego, ?e prawid?owe zmontowanie tylnej belki wymaga wiedzy i do?wiadczenia jest to, ?e nie znaj?cy si? na tych zawieszeniach mechanicy cz?sto zast?puj? podobne belki z r?nych modeli aut i czasem przynosi to op?akane skutki, np. do Partnera Berlingo pasuje tylna belka z Peugeota 405 , ale po monta?u jej, auto jest przysiadni?te nie mwi?c ju? o braku zupe?nie ?adowno?ci, po prostu dr??ki skr?tne w 405 -tce s? inne i inaczej jest ustawiona wysoko?? (du?o l?ejsze auto)

Generalnie dr??ki skr?tne s? elementem trwa?ym, zachowuj? swoje pierwotne w?a?ciwo?ci nawet w wiekowych egzemplarzach pojazdw, a widoczne przysiadacie auta jest najcz??ciej objawem zu?ywania si? u?o?yskowania tylnej belki (nie pracuje prawid?owo zawieszenie, zaciera si?).

Oczywi?cie mowa jest o oryginalnych dr??kach skr?tnych zamontowanych przez producenta czyli koncern PSA. Na rynku pojawi?y si? kompletne tylne belki zamienniki, rwnie? dr??ki skr?tne zamienniki, niestety ich trwa?o?? je?eli chodzi o parametry spr??ysto?ci pozostawia wiele do ?yczenia, i taki nowy zamiennik w ogle nie dorwnuje na wet u?ywanemu kilkuletniemu, ale oryginalnemu dr??kowi skr?tnemu.

Niemniej jednak dr??ki skr?tne ulegaj? uszkodzeniom, s? to dwa typy uszkodze?:
1. P?kni?cia dr??kw skr?tnych spr??ynuj?cych, objawem jest zapadni?cie si? ty?u auta ca?kowite lub na jedn? stron?.
Przyczyn? p?kania dr??kw skr?tnych w 99% jest korozja powoduj?ca zmniejszanie si? ?rednicy dr??ka, a? do momentu w ktrym staje si? on na tyle cienki, ?e po prostu p?ka.
Korozja dr??kw skr?tnych wyst?puje w miejscach gdzie jaki? odcinek dr??ka skr?tnego wchodzi w ma?? przestrze? gdzie zbiera si? piasek, b?oto sl i wilgo?.

  Newralgiczne z tego punktu widzenia s? g?wnie dwa miejsca:
 • dr??ek skr?tny lewego wahacza Peugeot Partner 405, Citroen Berlingo Xsara Picasso (wchodzi w kilkucentymetrow? tulejk? w lewym wahaczu) Efektem jest p?kanie w tym miejscu dr??kw w tych modelach aut, auto opada na lew? stron?.
 • dr??ki skr?tne d?u?sze tylnych belek czterodr??kowych Renault wchodz? w tuleje metalowo-gumowe belki i tam rwnie? dopada je korozja i p?kaj? np. Renault Megane, Megane Classic, Laguna, Kangoo (cho? o Kangoo szerzej w dalszej cz??ci)

2. Drugi typ uszkodze? to ?ci?te (ob?lizgni?te) wielokliny dr??kw skr?tnych stabilizuj?cych i ich gniazd.
Najcz?stszym przypadkiem jest tu dr??ek stabilizatora w belkach Partner Berlingo Picasso 405. Gniazdo tego dr??ka w wahaczu skr?cane jest ?rub? i na skutek niedokr?cenia jej (zbyt s?ab? si??, najcz??ciej przy niefachowych naprawach)) nast?puje ?ci?cie wieloklinu i wyrobienie praktycznie na g?adko. Wymieni? trzeba wwczas i dr??ek i wahacz.

Dr??ki stabilizatora rwnie? czasem p?kaj?, ale to jest wynik d?ugotrwa?ej eksploatacji tylnej belki z uszkodzonym u?o?yskowaniem, gdzie ko?a s? mocno pochylone i na dr??ek dzia?a sta?a si?a zginaj?ca na skutek ukosowania wahacza.

Innym uszkodzeniem powi?zanym z dr??kami skr?tnymi, a ?ci?lej stabilizatorem s? uszkodzenia elementw mocuj?cych stabilizator do wahacza tzw. p?etw stabilizatora (blachy w kszta?cie ?ezki, z przymocowan? tulejk? z wewn?trznym wieloklinem gdzie osadza si? dr??ek)

Te elementy mog? mie? ?ci?te wielokliny, mog? by? bardzo mocno skorodowane, mog? mie? wybite otwory ?rubki mocuj?cej do wahacza.

Typowym i wyst?puj?cym w 90% tylnych belek Peugeot 206 jest uszkodzenie wahacza w miejscu gdzie p?etwa stabilizatora jest w nim osadzona, wwczas wahacz wymaga regeneracji podobnej do regeneracji gniazd ?o?ysk.

Cz?sto rwnie? zdarza si?, ze ?rubka mocuj?ca p?etw? stabilizatora zetnie si?, lub wykr?ci na skutek powsta?ych luzw, ewentualnie przyczyn? mo?e by? podmiana tej?e ?rubki przez niedo?wiadczonego mechanika i zamontowanie innej , ktra nie jest odpowiednio twarda (powinna by? klasy 10.9). Podobne ?rubki, ale ni?szej klasy twardo?ci, s? u?yte w innych miejscach przy monta?u elementw osprz?tu belki np. mocowa? przewodw hamulcowych, mechanik nie maj?c ?wiadomo?ci jak istotn? rol? pe?ni ten drobny z pozoru element zamienia te ?rubki i montuje w miejsce twardej inn? mi?kk?, przy je?dzie po nierwno?ciach na stabilizator dzia? znaczna si?a i mi?kka ?rubka ?cina si?. Wszystkie te uszkodzenia musz? zosta? bezwzgl?dnie zlikwidowane podczas naprawy tylnej belki, ma to kolosalny wp?yw na trwa?o?? naprawy. Niefachowa naprawa tych pozornie b?ahych uszkodze? skutkuje szybkim rozszczelnieniem belki lub pojawieniem si? stukw.

Osobnym tematem wymagaj?cym omwienia jest uszkodzenie p?kniecie dr??kw skr?tnych krtszych Renault Kangoo.

Renault w tym modelu do 2003-2004 roku zastosowa?o w belce czterodr??kowej dwa dr??ki skr?tne lewy i prawy w formie rurki (puste w ?rodku). Skutkiem tego jest nagminne p?kanie tych dr??kw skr?tnych. Auto gwa?townie przechyla si? na jedn? ze stron.

Nowe dr??ki skr?tne montowane obecnie jako cz??ci zamienne s? pe?ne i maja przekrj pr?ta. Optymalnym rozwi?zaniem jest wymiana od razu obu dr??kw skr?tnych na nowe, pe?ne ale mo?na wymienia? pojedynczo.
P?kni?cie dr??ka skr?tnego jest czasem bardzo k?opotliwe do samego zdiagnozowania dla warsztatu, cz?sto s?yszymy od klientw, ?e z?ama?a, skrzywi?a, skr?ci?a si? tylna belka, ?ci??y si? wielokliny, p?k?o jarzmo ??cz?ce dr??ki itp., a co dopiero fachowa naprawa (wymiana dr??ka lub dr??kw) z odpowiedni? regulacj? wysoko?ci.

Nie mog?c sobie z tym poradzi? klienci kupuj? u?ywane tylne belki, w wi?kszo?ci ktrych rwnie? zamontowane s? puste w ?rodku dr??ki skr?tne i trwa?o?? tego rodzaju naprawy jest w?tpliwa, nie mwi?c ju? o tym, ?e belka mo?e by? krzywa.

Nasze tylne belki

Najpopularniejsze regenerowane tylne belki na wymianę:
- tylna belka Peugeot 206
- tylna belka Citroen Xsara
- tylna belka Peugeot 306
- tylna belka Citroen Berlingo
- tylna belka Peugeot Partner
- tylna belka Renault Kangoo

Dojazd

Znaleziono nas na hasła:

 • jak ustawi? belk? skr?tn?
 • peugot 206 sztywne zawieszenie tylne
 • opadlo tylne zawieszenie w citroenie
 • Kupie belke ty? zawieszenieCitroenBerlingo po regeneracji
 • berlingo jak zwiekszyc ladownosc
 • dr??ki skretne xsara picasso
 • wzmocnienie tylnej belki citroen xsara
 • regulacja wysokosci tylnej belki peugeot 206
 • siada tyl citroen xsara picasso
 • podnoszenie tylnej belki laguna1tuning
 • Jak wyj?? dr??ki skr?tne citroen Xsara II
 • sposob na wzmocnienie tylnej belki citroen xsara
 • regulacja tylnej belki peugeot 206
 • 2
 • citroen xsara picaso opadlo mi lewe tylne kolo
 • regulacja belki skr?tnej
 • scenic opadni?ty lewy ty?
 • belka tylna ustawienie katow peuget 106
 • czy belka tylna saxo powinna byc miekka
 • ustawienie drazkow skretnych kangoo