Regeneracja tylnej belki w samochodach Peugeot i Citroen, tylna belka Peugeot 206 oraz tylna belka.

Tysiące naprawianych belek MIESIĘCZNIE! ZadzwoƄ

Strona g?ówna || regeneracja tylnej belki Tylna belka Uszkodzenia tylnej belki Peugeot i Citroen

Uszkodzenia tylnej belki Peugeot i Citroen

Jak mo?e by? uszkodzona tylna belka Peugeot Citroen?

1. Tylna belka uszkodzona eksploatacyjne (normalne zu?ycie u?o?yskowania tylnej belki)
Objawy:

 • pocz?tkowo uszkodzenie przebiega bezobjawowo, wilgo? gromadz?ca si? wewn?trz tylnej belki powoduje korozj? jej elementów (?o?yska igie?kowe oraz czopy, które s? bezpo?redni? bie?ni? ?o?ysk)
 • pojawia si? popiskiwanie, a nast?pnie g?o?ne piszczenie, trzeszczenie i trzaskanie zatartych, skorodowanych ?o?ysk tylnej belki
 • po etapie piszczenia i po wytarciu elementów powstaj? luzy, które skutkuj? pochyleniem kó? gór? do ?rodka auta /--\ z obcieraniem o wewn?trzn? p?aszczyzn? nadkola w??cznie, oraz pojawiaj? si? stuki. (na tym etapie belka traci geometri? w zakresie pochylenia tylnych kó?)
  Stopniowo nast?puje owalizacja otworu osadzenia ?o?yska igie?kowego tylnej belki w wahaczu, lub rurze belki, wówczas zachodzi konieczno?? skomplikowanej regeneracji tego osadzenia, a w niektórych modelach np. Xsara, ZX, P 306 nast?puje zatarcie si? (zapieczenie) tylnej belki i auto traci amortyzacj?.

2. Tylna belka mo?e by? skrzywiona po kolizji, uderzeniu bocznym itp.
Objawy:

 • odchylenia geometrii w innym zakresie ni? zwi?kszone pochylenie kó? tylnych (które jest objawem zu?ycia u?o?yskowania tylnej belki), czyli np. znacznie przekroczone normy zbie?no?ci lub rozbie?no?ci kó? tylnych, podci?cie kó? do?em do ?rodka auta \--/
 • wyra?ne, szybkie, nierównomierne zu?ywanie si? bie?nika obu lub jednego z kó? tylnych
 • niestabilne zachowanie si? auta przy pokonywaniu nierówno?ci, myszkowanie ty?u auta.

3. Tylna belka mo?e mie? uszkodzenie - p?kni?cie dr??ków skr?tnych , które s? elementami resoruj?cymi, pe?ni? funkcj? tak? jak spr??yna i resor w klasycznym zawieszeniu.
Objawy:

 • objawem p?kni?cia dr??ka skr?tnego jest gwa?towne, znaczne obni?enie si? ty?u auta (zapadni?cie), lub jego jednej strony (przechylenie)

4. Tylna belka posiada równie? dr??ki skr?tne stabilizuj?ce, uszkodzenie ich polega na p?kni?ciu dr??ka stabilizuj?cego, ?ci?ciu wieloklinu dr??ka i gniazda, uszkodzeniu p?etwy mocuj?cej stabilizator (p?kni?cie, wybicie otworu, znaczna korozja)
Objawy:

 • dzwonienie, brz?czenie o wyra?nym metalicznym odg?osie, wysokim tonie, generalnie trudne do zdiagnozowania, bez demonta?u, jedynie w przypadku tylnej belki typu Partner Berlingo, widoczne go?ym okiem miejsce ?ci?cia wieloklinu dr??ka stabilizatora w osadzeniu we wahaczu, osadzenia skr?cane ?rub?.

5. Tylna belka mo?e by? zniszczona, uszkodzona na skutek nie fachowych napraw, czyli:

 • deformacja (skrzywienie) wahaczy na skutek permanentnego walenia m?otem przy ich demonta?u
 • deformacja rury no?nej poprzecznicy tylnej belki na skutek nieumiej?tnej (bez odpowiedniego oprzyrz?dowania) wymiany czopów belki np. wyboczenie przy nieumiej?tnej pracy na prasie, odkszta?cenie po nie umiej?tnym podgrzewaniu palnikiem.
 • zespawanie elementów belki (które fabrycznie s? ??czone za pomoc? po??cze? gwintowanych, lub prasowanych), na sta?e np. czopów do poprzecznicy tylnej belki, samych elementów poprzecznicy ze sob?, dr??ków skr?tnych tylnej belki i ich osadze? w poprzecznicy i wahaczach.
 • uszkodzenia wynikaj?ce z trudno?ci w rozebraniu belki (w skutek braku wiedzy do?wiadczenia i odpowiedniego oprzyrz?dowania), takie jak : rozci?cie gniazd wieloklinów dr??ków skr?tnych, uszkodzenie gwintów dr??ków skr?tnych, uszkodzenie gwintów osi ko?a w wahaczach, rozklepanie wieloklinów dr??ków skr?tnych itp.
 • uszkodzenia wynikaj?ce z nieodpowiedniego monta?u elementów podczas naprawy np. zbyt p?ytko osadzone czopy w wahaczu (skutek - rozbity otwór), zbyt g??boko osadzone ?o?yska w rurze belli (skutek - zniszczone osadzenie ?o?yska)

6. Oprócz wymienionych powy?ej uszkodze? samej tylnej belki, wymieni? nale?y równie? uszkodzenia elementów metalowo - gumowych mocuj?cych tyln? belk? do nadwozia i oczywi?cie amortyzatorów:

 • rozerwanie, rozwarstwienie, oberwanie poduszek i tulei metalowo gumowych
 • wybicie tulei amortyzatorów
 • utrata w?a?ciwo?ci t?umi?cych amortyzatorów, ewentualne wycieki, lub ich uszkodzenia mechaniczne (skrzywienia, rozerwania)

Powy?sze skrótowe zestawienie uszkodze? tylnej belki nie wyczerpuje oczywi?cie wszystkich mo?liwych uszkodze? jakie mog? wyst?pi?, ale daje obraz jak wiele jest niedomaga?, które mog? trapi? tyln? belk? i co za tym idzie jakie do?wiadczenie trzeba mie? aby prawid?owo diagnozowa? usterki.

Nasze tylne belki

Najpopularniejsze regenerowane tylne belki na wymianę:
- tylna belka Peugeot 206
- tylna belka Citroen Xsara
- tylna belka Peugeot 306
- tylna belka Citroen Berlingo
- tylna belka Peugeot Partner
- tylna belka Renault Kangoo

Dojazd

Znaleziono nas na hasƂa:

 • stukanie belka citroen
 • jak sprawdzic stan tylnej belki w citroen xsara
 • partner tulnie kola traca geometrie
 • skutki nie wymienionych tuleji belki
 • peugeot206 stuki w tylnim kole
 • Pochylone ko?o citroen Xsara
 • Pochylone ko?o citroen Xsara II
 • jak zdiagnozowac tylna belke
 • stuki w tylnim zawieszeniu saxo
 • citroen berlingo odg?osy w tylnym moscie
 • peugeot partner belka objawy
 • tylna belka xsara czym grozi uszkodzenie
 • jak sprawdzic tylna belke w peugeot partner
 • xsara kolo kladzie sie
 • xsara picasso uszkodzenia tylnej belki
 • www.tylna-belka-peugeot-citroen.pl
 • anything
 • Citroen Xsara II tylna belka jak pozna? uszkodzenie
 • stuka tylna belka z lewej strony xsara picasso
 • zbie?na tylna belka