Regeneracja tylnej belki w samochodach Peugeot i Citroen, tylna belka Peugeot 206 oraz tylna belka.

Tysiące naprawianych belek MIESIĘCZNIE! Zadzwoń

Strona g?wna || regeneracja tylnej belki Sklep tylnej belki

Podmiotem dokonuj?cym sprzeda?y wysy?kowej jest:

ZPHU Anta?ex Nowak Krzysztof
Mokre 77
88-306 D?browa
NIP 557-153-46-54

 

W/w firma prowadzi dzia?alno?? gospodarcz? zarejestrowan? w Ewidencji Dzia?alno?ci Gospodarczej Urz?du Gminy w D?browie i wprowadzon? do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki. Wpis do pobrania poni?ej: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/Provider/FileServ.ashx?usid=2d9d4e5a-739c-4965-ba49-f0801fbb4fa7&fiid=4479523a-7f64-47cb-8565-2faed431fa21

Zamwiony towar wysy?any jest nast?pnego dnia roboczego po dniu z?o?enia zamwienia, za po?rednictwem oglnopolskiej firmy kurierskiej.

Oferta i cennik na stronie internetowej aktualizowany jest na bie??co i jest wa?ny do nast?pnej aktualizacji.

Firma Anta?ex udziela na wykonane us?ugi i sprzedane belki po regeneracji 2 letniej gwarancji. Gwarancja wa?na jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wszelkie zg?oszenia z tytu?u gwarancji przyjmowane s? w siedzibie firmy Anta?ex i rozpatrywane s? niezw?ocznie, nie p?niej ni? w ci?gu 14 dni. Zg?oszenie roszczenia z tytu?u gwarancji dokonuje si? pisemnie w siedzibie firmy.

Klient ma prawo do odst?pienia od umowy i zwrotu zamwionego towaru w terminie 15 dni bez podania przyczyny, licz?c od dnia otrzymania towaru. W celu odst?pienia od umowy nale?y wype?ni? o?wiadczenie wg wzoru i wys?a? na adres firmy Anta?ex.

Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodno?? z umow? sprzeda?y Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie okre?lonym ustaw? z dnia 27 lipca 2002 r. o szczeglnych warunkach sprzeda?y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z p?n. zm.).

W celu unikni?cia w?tpliwo?ci stwierdza si?, ?e ?adne z postanowie? Regulaminu nie ogranicza uprawnie? Konsumenta jakie przys?uguj? mu na podstawie przepisw obowi?zuj?cego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajduj? przepisy obowi?zuj?cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczeglno?ci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektrych praw konsumentw oraz o odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z p?n. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczeglnych warunkach sprzeda?y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z p?n. zm.).