Regeneracja tylnej belki w samochodach Peugeot i Citroen, tylna belka Peugeot 206 oraz tylna belka.

Tysiące naprawianych belek MIESIĘCZNIE! Zadzwoń

Strona g?wna || regeneracja tylnej belki FAQ || pytania i odpowiedzi Pytania do dzia?u Naprawy tylnej belki

Pytania do dzia?u Naprawy tylnej belki

Czym si? kierowa? dokonuj?c wyboru firmy, ktrej zlec? napraw? swojej tylnej belki?

 1. Do?wiadczenie firmy poparte mo?liwo?ci? zweryfikowania ilo?ci i jako?ci wykonywanych napraw np. mnogo?ci? wpisw u?ytkownikw w r?nych miejscach w internecie (fora internetowe, komentarze na portalu aukcyjnym), oczywi?cie te miejsca powinny by? niezale?ne od w?a?ciciela firmy robi?cej naprawy, bo na swojej witrynie jako administrator mo?na wpisa? setki i tysi?ce pozytywnych opinii, a usun?? negatywne.
 2. Nale?y zwrci? uwag?, czy podczas kontaktu telefonicznego uzyskujemy konkretn? odpowied? na pytanie o koszty naprawy, czy maksymaln? ich wysoko??. Oczywi?cie przy podanych przez siebie za?o?eniach co mo?e by? uszkodzone, cho? to ze strony warsztatu powinno by? wskazane jakie s? mo?liwe uszkodzenia, poniewa? zwyk?y u?ytkownik samochodu nie ma obowi?zku zna? si? na tylnej belce.
 3. S?ysz?c sformu?owania typu:
  • belk? trzeba rozebra? aby zobaczy? co jest uszkodzone i poda? cen?
  • czy wie Pan(i) co jest uszkodzone w tylnej belce
  • na pewno wszystko nie b?dzie do wymiany, wszystkiego Pan(i) nie uszkodzi?a - z do?wiadczenie uczy, ?e klienci najcz??ciej zg?aszaj? si? do naprawy z kompletnie uszkodzona tyln? belk?.
  nale?y ostro?nie podej?? do oferty, poniewa? firma albo nie bardzo wie co robi (naprawiaj?c zawodowo tylne belki naprawd? wie si?, co mo?e by? uszkodzone i jakie s? koszty naprawy), albo maksymaln? cen? us?ugi ma tak wysok?, ?e podanie jej z gry odstraszy klienta, a ju? odsy?anie do jaki? skomplikowanych cennikw, kalkulatorw na stronach internetowych jest co najmniej podejrzane.
 4. Nale?y zwrci? uwag? czy naprawa jest wykonywana na poczekaniu i ile trwa przy za?o?eniu maksymalnego zu?ycia tylnej belki (z wymian? czopw, ?o?ysk i regeneracj? gniazd ?o?ysk) Szybki czas naprawy z umwieniem si? na konkretny termin i godzin? (1,5 h do 3h, ale z autem na stanowisku, a nie zdemontowanej belki) wskazuje na to, ?e firma jest profesjonalnie przygotowana do tematu i gotowa na wszystkie mo?liwo?ci zu?ycia.
  Konieczno?? pozostawienia auta na kilka godzin czy dni mo?e ?wiadczy? o tym, ?e naprawa tylnych belek nie jest mocn? stron? warsztatu potrzebny czas na kupienie cz??ci, ktre firmy specjalizuj?ce si? w regeneracji belek maj? na stanie na bie??co z ogromnym zapasem, albo wr?cz wysy?anie lub zamawianie tylnej belki w zewn?trznej firmie.
 5. Oczywi?cie trzeba zapyta? si? czy firma udziela na napraw? tylnej belki gwarancj?.

W jaki sposb mo?na naprawi? tyln? belk? w waszej firmie?

S? trzy podstawowe sposoby naprawy tylnej belki:

 1. Dostarczenie tylnej belki zdemontowanej (przywiezienie b?d? dos?anie wysy?amy swojego kuriera po odbir belek)
 2. Zakup tylnej belki na wymian? u nas na miejscu lub wysy?kowo prowadzimy sprzeda? wysy?kow? (link sklep)

Czy jak przyjad? do was swoim samochodem to jest naprawiana moja belka, czy wymieniana na inn??

Zasad? generaln? jest naprawa belki (nie wymiana), ale czasem zdarza si?, ?e belk? wymieniamy, s? to dwa przypadki gdy jest krzywa po wypadku, lub zapieczona na u?o?yskowaniu (brak amortyzacji ty?u auta)

Czy jest taka mo?liwo??, ?e belka b?dzie tak zu?yta, ?e si? nie da naprawi??

Nie, takiej mo?liwo?ci nie ma, jeste?my przygotowani na wszystkie ewentualno?ci, nawet na tak?, ?e auto dostarczone b?dzie w ogle bez belki, a my i tak belk? zamontujemy, bo na stanie mamy setki tylnych belek i cz??ci do nich.

Czy mimo ?e belka jest uszkodzona mo?na bezpiecznie dojecha? na napraw? pokonuj?c nawet kilkaset kilometrw?

Tak, w zawieszeniu tego typu nic nie dzieje si? nagle, nie urywa si? ko?o, nic nie odpada itp. Uszkodzenie tylnej belki nie powstaje z dnia nadzie?, ani z tygodnia na tydzie?, jest to d?ugi proces roz?o?ony w czasie i w momencie kiedy zauwa?amy zu?ycie tylnej belki, to tak naprawd? z tym uszkodzeniem ju? sporo czasu je?dzimy (nie?wiadomie, ale cz?sto z pe?n? ?wiadomo?ci? u?ytkowania auta z zu?yt? tyln? belk?)

Czy po naprawie trzeba ustawia? geometri??

Nie, nie ma takiej konieczno?ci, w r?cz nie ma takiej mo?liwo?ci. W modelach aut, ktrymi si? zajmujemy jedyn? mo?liwo?ci? regulacji geometrii k? jest regulacja zbie?no?ci k? przednich, ?adnych innych k?tw zgodnie z technologia producenta nie reguluje si? i s? one sta?e.

Oczywi?cie podlegaj? kontroli i je?eli wyst?puj? znaczne odchylenia od dopuszczalnych, oznacza to, ?e co? jest uszkodzone (krzywe, zu?yte).

Czy ko?a po naprawie b?d? sta?y pionowo?

Nie, ko?a tylne w wi?kszo?ci aut maj? k?t pochylenia ujemny i czasem bywa to widoczne go?ym okiem. W uproszczeniu k?t pochylenia k? tylnych wynosi - (minus)1 stopie? 30 min z dopuszczaln? odchy?k? +/- 30 minut.
W cm jest to ok 1,5 cm (+/- 0,5 cm) od pionu na wysoko?ci felgi. Jednak?e nadmierne pochylenie k?, widoczne i rzucaj?ce si? w oczy jest oznak? uszkodzenia u?o?yskowania tylnej belki.

Nie mo?na te? podchodzi? do sprawy tak, ?e skutkiem naprawy ma by? tylko postawienie k? do pionu i likwidacja luzw, bo w ten sposb to mo?na zamiast ?o?ysk wbi? rur? kanalizacyjn? i te? b?dzie taki efekt (bywaj? takie przypadki, a klient jest zadowolony z regeneracji belki, bo ko?a stoj? prosto i nie stuka) Mo?na to porwna? do naprawy ha?asuj?cej skrzyni biegw poprzez zalanie g?stym olejem z dodatkiem np. trocin i nazwaniem tego napraw? skrzyni biegw (efekt jest taki sam jak naprawy skrzynia pracuje cicho, tylko jak d?ugo).

Czy warto belk? naprawia? profilaktycznie, wymienia? ?o?yska i uszczelniacze?

Naszym zdaniem nie warto, taka naprawa kosztuje ok 450z?, koszt kompleksowej regeneracji mocno zu?ytej belki to 660z?. R?nica 200z?, a przebieg zrobiony bez rozbierania tylnej belki mo?e by? du?y, bo nie prawd? jest, ?e ka?da tylna belka musi si? zu?y? po okre?lonym przebiegu, ma prawo po 70-80 tys, ale mo?e wytrzyma? 200-300 tys, a s? belki, ktre przez ca?e ?ycie auta nie wymagaj? ingerencji w nie. Rozwini?cie tematu tutaj (link)

Czy naprawa obejmuje wymian? ?o?ysk k??

?o?yska ko?a, ewentualnie ca?e piasty s? to inne ?o?yska ni? ?o?yska tylnej belki, a cz?sto mylone lub traktowane jako jako to samo.
Nie, ?o?yska k? s? osobnym elementem i podlegaj? wymianie zupe?nie niezale?nie od ?o?ysk tylnej belki, tylko w przypadku ich zu?ycia na wyra?ne ?yczenie klienta.

Czy napraw? tylnej belki jest skomplikowana mo?na j? wykona? we w?asnym zakresie lub w zwyk?ym warsztacie?

Jak skomplikowana jest naprawa tylnej belki mo?na sobie wyobrazi? patrz?c na te dwa zdj?cia. Przedstawiaj? one dwa rodzaje tylnej belki rozebrane na cz??ci pierwsze Xsara 306 Zx i tylna belka Peugeot 206 (podobn? budow? ma Partner Berlingo Picasso 106 Saxo)

Tylne belki sk?adaj? si? z kilkunastu cz??ci, ktre musz? by? odpowiednio sprawdzone, posk?adane, wyregulowane, uszczelnione aby takie zawieszenie spe?nia?o prawid?owo swoj? role i by?o odpowiednio trwa?e. Panuje przekonanie, ?e naprawa tylnej belki to wymiana ?o?ysk, ewentualnie czopw i to wszystko. Nic bardziej mylnego w wi?kszo?ci przypadkw do regeneracji s? gniazda ?o?ysk, a belk? trzeba rozebra? na elementy, aby wszystko po sprawdza?, wyczy?ci? i z?o?y? z zachowaniem odpowiednich nastaw.

Czy do naprawy s? potrzebne specjalne narz?dzia?

Zdecydowanie tak, ju? do samej rozbirki belki u?ywa si? specjalnych ?ci?gaczy, rozpierakw hydraulicznych, poniewa? dr??ki skr?tne s? na wieloklinach bardzo zapieczone, do wymiany czopw u?ywamy rwnie? specjalnego oprzyrz?dowania, nie mwi?c ju? o wielu przyrz?dach potrzebnych przy regeneracji gniazd np. w wahaczach, sprawdzania geometrii elementw belki, sk?adania tylnych belek na stole monta?owym.

Oczywi?cie jest mo?liwe wykonanie naprawy bez tego wszystkiego, ale b?dzie ona trwa?a znacznie d?u?ej i pewnie nie do ko?ca dok?adnie b?dzie wykonana, a elementy belki np. wahacze mog? by? skrzywione po permanentnym waleniu w nie m?otem przy demonta?u, gwinty np. dr??kw skr?tnych b?d? sklepane, czy rura belki odkszta?cona po grzaniu palnikiem.

Czy czopy tylnej belki s? napawywane?

Nie czopy tylnej belki wymieniamy tylko i wy??cznie na nowe oryginalne, najwy?szej jako?ci twarde i o odpowiednim owymiarowaniu, montowane i sprawdzone przez nas od kilku lat.

Nasze tylne belki

Najpopularniejsze regenerowane tylne belki na wymianę:
- tylna belka Peugeot 206
- tylna belka Citroen Xsara
- tylna belka Peugeot 306
- tylna belka Citroen Berlingo
- tylna belka Peugeot Partner
- tylna belka Renault Kangoo

Dojazd

Znaleziono nas na hasła:

 • k?t pochylenia ko?o tylne peugeot 206
 • xsara picasso krzywo stoja tylne kola
 • Peugeot 106 krzywe ko?o
 • xsara pochylenie kol tylnych
 • brak amortyzacji berlingo
 • ujemny k?t pochylenia krzywy czop
 • krzywe ko?o saxo
 • peugeot belka krzywo ko?o
 • czy kola stoja prosto po regeneracji belki xsara picasso
 • kola stoj? krzywo citroen saxo
 • czy po naprawie belki w xsara picasso kola stoja prosto
 • pochylenie kola tylnego peugot 206 sw
 • urok pochylonych kol xsara picasso
 • pochylenie tylnych kol peugeot
 • pochylone tylne kola w xsara picasso
 • pochyldnie kol peugeot
 • krzywa belka peugot expert
 • peugeot 306 pochylenie tylnych kol
 • peugeot 306 pochylenie kol tylnych
 • stoja krzywo kola xsara