Regeneracja tylnej belki w samochodach Peugeot i Citroen, tylna belka Peugeot 206 oraz tylna belka.

Tysiące naprawianych belek MIESIĘCZNIE! Zadzwoń

Strona g?wna || regeneracja tylnej belki FAQ || pytania i odpowiedzi Pytania do Cennika regeneracji tylnej belki

Pytania do Cennika regeneracji tylnej belki

Czy da si? ustali? cen? naprawy tylnej belki z gry przez telefon, bez rozebrania belki?

Tak, w naszej firmie zawsze podajemy ceny z gry i nikt nie jest zaskakiwany cen? po przyje?dzie do nas, wykonuj?c naprawy belek od wielu lat dok?adnie wiemy jakich uszkodze? si? spodziewa? i co mo?e by? zu?yte. Je?eli kto? nie chce poda? ceny naprawy zas?aniaj?c si? tym, ?e trzeba belk? rozebra? ?eby stwierdzi? co si? uszkodzi?o, to nie bardzo wie czym si? zajmuje, lub ma tak wysok? cen? maksymaln? naprawy, ?e nie chce wystraszy? klienta, mwi?c ?e na pewno nie b?dzie wszystko uszkodzone bo to si? rzadko zdarza, ot? niestety bardzo cz?sto to si? zdarza, ?e trzeba robi? kompletn? napraw?, ale po rozebraniu belki klient jest jakby pod ?cian? i godzi si? na ogromne koszty.

Jaki jest koszt maksymalny regeneracji u?o?yskowania tylnej belki Peugeot Citroen?

Maksymalny koszt naprawy tylnej belki Peugeot Citroen (wszystkie modele) znajduje si? w naszym aktualnym cenniku. Cena obejmuje zarwno koszt robocizny ??cznie z wyj?ciem i w?o?eniem tylnej belki do auta (w razie takiej konieczno?ci), jak i koszt nowych, oryginalnych cz??ci (czopy i ?o?yska z uszczelniaczami), oraz regeneracj? (lub wymian?) elementw gdzie osadzone s? ?o?yska tylnej belki (gniazda osadzenia ?o?ysk).

Czy jest r?nica w cenie naprawy tylnej belki, je?eli jest on zdemontowana?

Nie, naprawa kosztuje tyle samo bez wzgl?du na to czy przyje?d?a do nas auto na stanowisko, czy dostajemy tyln? belk? zdemontowan?. Wi?kszo?? napraw tylnych belek dokonujemy bez jej demonta?u z pojazdu (specjalistyczne oprzyrz?dowanie), a nawet kiedy trzeba j? wyjmowa? to nie wp?ywa to na znaczne wyd?u?enie czasu naprawy i co za tym idzie zwi?kszenie ceny.

Czy koszty naprawy mog? wzrosn?? powy?ej kwoty zawartej w cenniku?

Nie, z jednym zastrze?eniem.
Je?eli tylna belka b?dzie ewidentnie krzywa, a klient ?yczy? b?dzie sobie napraw? tego skrzywienia (najcz??ciej poprzez wymian? ca?ej belki b?d? jej elementw) to do kwoty z cennika mo?e doj?? maksymalnie 240z?.

Czy naprawa mo?e by? ta?sza ni? ta w cenniku?

Tak je?eli jakie? elementy belki s? nie zu?yte koszt naprawy mo?e si? zmniejszy?, ale trzeba mie? ?wiadomo??, ?e je?eli wyst?pi?y jakiekolwiek objawy uszkodzenia tylnej belki (skrzypienie, trzeszczenie, stukanie, pochylenie k?), to belka raczej zawsze wymaga kompletnej naprawy i trzeba by? gotowym na pe?n? kwot?, jak b?dzie taniej pieni??ki zostaj? w kieszeni.
Osobnym przypadkiem jest sytuacja profilaktycznej wymiany ?o?ysk i uszczelniaczy (bez jakichkolwiek objaww zu?ycia) wwczas przy za?o?eniu, ?e czopy s? idealne i nie trzeba ich wymienia? koszt takiej operacji to 450z? z cz??ciami (nowe ?o?yska i uszczelniacze).

Jakie mog? by? koszty dodatkowe zwi?zane z stwierdzonymi przy okazji naprawy tylnej belki uszkodzeniami innych elementw oko?o belkowych typu:amortyzatory, poduszki, hamulce i czy koniecznie trzeba to naprawia??

Nasza firma zajmuje si? regeneracj? u?o?yskowania tylnej belki i zapewniamy, ?e w kwocie z cennika zostanie wykonane wszystko co dotyczy tej naprawy, wymian? innych elementw oko?o belkowych (poduszki, amortyzatory, hamulce), w razie stwierdzenia ich uszkodzenia wykonujemy tylko i wy??cznie na ?yczenie klienta za dodatkow? op?at? (najcz??ciej koszt zwi?ksza si? o cen? cz??ci, ktre staramy si? mie? na stanie).

Czy ceny s? cenami brutto i czy wystawiamy faktury Vat?

Tak wszystkie podawane i uzgadniane telefonicznie ceny s? cenami brutto. Jeste?my p?atnikiem Vat i wystawiamy faktury.

Dlaczego nasze ceny s? tak konkurencyjne, cz?sto dwu i trzy krotnie ni?sze ni? naprawy w innych warsztatach?

Bardzo cz?sto si? zdarza, ?e warsztaty, serwisy (rwnie? ASO), a nawet inne firmy og?aszaj?ce si?, ze naprawiaj? (sprzedaj?) tylne belki korzystaj? z naszych us?ug wysy?aj?c belki do naprawy czy kupuj?c gotowe tylne belki na wymian?, doliczaj? swoj? mar??, koszty robocizny i transportu i st?d u nich jest nawet 3 krotnie dro?ej, dlatego zdecydowanie warto korzysta? z naszej oferty bezpo?rednio u nas.

Kluczem do odpowiedzi na pytanie o konkurencyjno?? naszych cen jest zrozumienie jaki wp?yw na ich kalkulacj? ma w?ska specjalizacja w wykonywanych naprawach.

  Kalkulacja ceny za nasze us?ugi uwzgl?dnia nast?puj?ce czynniki:
 • jednostkowy czas naprawy tylnej belki jest nie tylko dwu - trzy krotnie ni?szy ni? w innych warsztatach, w porwnaniu do wielu z nich nawet kilkukrotnie ni?szy (u nas auto przebywa na stanowisku ok. 1,5 do 2 godz, w innych firmach nieraz trzeba zostawi? pojazd na kilka kilkana?cie godzin, a zdarza si? ?e i dni)
 • naprawimy ogromne ilo?ci belek, dlatego nabywamy du?e ilo?ci cz??ci, co za tym idzie mamy du?e upusty u dystrybutorw, nie mo?na porwnywa? jednostkowego zakupu cz??ci w sklepie motoryzacyjnym do nabywania przez nas jednorazowo setek zestaww ?o?ysk i setek czopw bezpo?rednio od importerw z pomini?ciem nie tylko sklepw, ale i hurtowni.
 • dzi?ki w?skiej specjalizacji doszli?my do perfekcji w organizacji pracy, rwnie? wyposa?enie w specjalistyczne narz?dzia i przyrz?dy znacznie skraca czas jednostkowej naprawy, a co za tym idzie obni?a jej koszty.
 • tak w?ska specjalizacja wymaga rwnie? zapewnienia swojej firmie tzw. frontu robt, inaczej mwi?c rynku klientw, normalnie warsztat samochodowy naprawia pojazdy z ograniczonego terytorium wok? swojej siedziby, ale w naszym przypadku (naprawa tylko wybranych modeli i tylko wybranych uszkodze? w tych modelach uszkodzenie tylnej belki) ilo?? aut w takim zasi?gu jest niezwykle ograniczona, dlatego cena musi by? na tyle konkurencyjna, aby potencjalny klient chcia? do nas przyjecha? nawet kilkaset kilometrw. I to jest u nas norma, najwi?cej klientw przyje?d?a do nas z du?ych aglomeracji miejskich np. Warszawa, Trjmiasto, ?l?sk i wielu innych miejsc z Polski i zagranicy rwnie?, pomimo i? do przejechania maj? do nas nierzadko kilkaset kilometrw. Jad? do nas ze ?wiadomo?ci? nie tylko dobrej ceny naprawy, ale rwnie? 100% jako?ci i trwa?o?ci tej naprawy, czego nie mog? uzyska? w firmach miejscowych nie specjalizuj?cych si? w tego typu naprawach, a robi?cych tylne belki tylko okazyjnie.

Czy konkurencyjno?? ceny nie wynika czasem ze stosowania tanich cz??ci zamiennikw, jak twierdzi nasza konkurencja?

Nie, do naprawy u?ywamy tylko i wy??cznie najwy?szej jako?ci oryginalnych cz??ci. Koszt nowych cz??ci jest tylko niewielkim sk?adnikiem ceny naprawy belki, tym bardziej, ?e nabywamy je w bardzo dobrych cenach, nowe montuje si? 2 czopy i 2 zestawy ?o?ysk z uszczelniaczami (czasem tuleje metalowo gumowe poprzecznicy), reszta elementw belki si? nie zu?ywa, b?d? jest regenerowana, lub wymieniana na zregenerowane (wahacze, rury belki) Istotn? r?nic? w cenie uzyskuje si? obni?aj?c koszty robocizny i tak np. monta? demonta? belki - u nas wliczony w cen? w innych firmach od 150- do 200 z? dodatkowo.

Regeneracja gniazd ?o?ysk igie?kowych u nas wliczona w cen? nawet jak s? obydwie strony do robienia, w innych firmach od 150 do 250z? za jedn? stron?. Zdarza si?, ?e firma w ogle nie robi regeneracji gniazd tylko wymienia elementy na nowe, wwczas jeszcze wy?sze s? koszty (np. sama rura belki Xsara 306 nowa kosztuje 400 do 600z?, a wahacze 350 do 600z? szt.) Rur? belki trzeba wymienia? tylko wwczas je?eli uszkodzone s? gniazda ?o?ysk wewn?trznych (element cienko?cienny, brak mo?liwo?ci bezpiecznej regeneracji), wwczas zast?pujemy j? inn?, sprawn? i to rwnie? jest wliczone w cen? z cennika (skupujemy ogromne ilo?ci belek na cz??ci).

Prosz? sobie zsumowa? wszystkie wymienione powy?ej koszty, ktre u nas s? wliczone w cen? naprawy, a wyjdzie r?nica mi?dzy nasz? cen?, a 1200 do 1600z? w innych firmach je?eli belka jest maksymalnie zu?yta.

Dlaczego naprawa tylnej belki jest tak droga?

To pytanie najcz??ciej zadaj? w?a?ciciele starszych pojazdw i modeli aut z tyln? belk?, ale nie tylko.

Niestety tylna belka np. w Citroenie Zx, Peugeot 306 (tak?e 205 i 309) w najstarszych rocznikach jest technicznie niemal identyczna jak w najm?odszych Xsarach, tak samo w Peugeot 405 z lat 80 -t ych zupe?nie tak sama konstrukcja jak, Picasso Partner Berlingo z 2007-2008r, r?nice oczywi?cie s?, ale je?eli chodzi o u?o?yskowanie belki to zasada dzia?ania i cz??ci do naprawy s? takie same. Koszt naprawy belki w porwnaniu do warto?ci auta bywa zasadniczo r?ny, a to najcz??ciej jest odniesieniem.

Naprawa tylnej belki jest droga, dlatego ?e, je?eli ma by? wykonana profesjonalnie i trwale wymaga wielu specjalistycznych operacji naprawczych, wiedzy, do?wiadczenia, specjalnego wyposa?enia i u?ycia oryginalnych cz??ci zamiennych (czopy i ?o?yska), ktre to w porwnaniu do elementw metalowo gumowych innych typu zawiesze?, s? dosy? kosztowne.

Ile kosztuje przesy?ka tylnej belki?

Nasza firma w celu obni?enia kosztw przesy?ek podpisa?a umow? jedn? z oglnopolskich firm kurierskich i dzi?ki temu nasi klienci korzystaj? z znacznie ni?szych cen za transport, ni? p?acili by sami bezpo?rednio.

Przesy?ki zawsze s? realizowane za naszym po?rednictwem (my zlecamy odbir przesy?ek) w?a?nie ze wzgl?du na podpisan? umow?.

Koszt przesy?ki tylnej belki uzale?niony jest od jej wagi i s? stosowane dwie ceny: 80z? za du?e belki tj. Partner Berlingo Picasso 405 i Kangoo belka rurowa 50z? pozosta?e tylne belki mniejsze.

Belka do transportu musi by? go?a tj. bez uk?adu hamulcowego i amortyzatorw.

Nasze tylne belki

Najpopularniejsze regenerowane tylne belki na wymianę:
- tylna belka Peugeot 206
- tylna belka Citroen Xsara
- tylna belka Peugeot 306
- tylna belka Citroen Berlingo
- tylna belka Peugeot Partner
- tylna belka Renault Kangoo

Dojazd

Znaleziono nas na hasła:

 • waga tylnej belki peugeot partner
 • regeneracja tylnej belki citroen xsara rzeszw
 • regeneracja belki rzeszow
 • belka po regeneracji uwzglednienie gwarancji
 • kompletna belka xsara picasso
 • ile wa?y belka peugeot 106
 • koszt regeneracji belki w xsara II
 • nowa tylna belka do peugeot partner 2007 rok
 • regeneracja belki xsara break
 • wymiana tylnej belki citroen xsara picasso cena
 • cena nowej kompletnej tylnej belki do picassa
 • waga tylnej belki xsara
 • tylna belka citroen xsara na wymiane
 • czop tylnej belki citroen xsara
 • regeneracja belki peugeot 306 rzeszw
 • regeneracja belki cena
 • peugeot 306 kombi wymiana belki cena
 • koszt cz??ci regeneracji belki peugeot 206
 • regeneracja tylnej belki peugeot partner warszawa koszt
 • regeneracja belki rzeszow