Regeneracja tylnej belki w samochodach Peugeot i Citroen, tylna belka Peugeot 206 oraz tylna belka.

Tysiące naprawianych belek MIESIĘCZNIE! Zadzwoń

Strona g?wna || regeneracja tylnej belki Ciekawostki motoryzacyjne Peugeot HR1

Peugeot HR1

Zaprezentowany podczas salonu w Pary?u nowy model Peugeota sygnowany jako HR1, wzbudzi? spore zainteresowanie w?rd odwiedzaj?cych imprez?. Samochd odznacza si? niezwykle interesuj?cym wygl?dem, ktry powinien zadowoli? zarwno mi?o?nikw SUV-w jak te? pojazdw sportowych.

Peugeot HR1 zosta? stworzony z my?l? o przeznaczeniu i wykorzystaniu go przed wszystkim w przestrzeni miejskiej. Auto ma by? wi?c zwinne i sprawia?, ?e manewrowanie na zat?oczonych ulicach nie b?dzie stanowi?o wi?kszego problemu. Cel osi?gni?to dostosowuj?c si? do kilku istotnych elementw, ktrymi powinno cechowa? si? auto typowo miejskie. Przede wszystkim gabaryty - HR1 to zaledwie 3,69 m oraz krtki przedni i tylny zwis.

Rozwi?zano tak?e cz?sty problem dotycz?cy otwierania drzwi Konstruktorzy postanowili wi?c zastosowa? nowoczesn? metod?, polegaj?c? na wykorzystaniu drzwi elektrycznych, ktre otwieraj? si? do gry. Na jako?? przemieszczania si? w mie?cie wp?ywa tak?e wysoki prze?wit, zapewniaj?cy wysok? pozycj? za kierownic?, dzi?ki czemu znacznemu poprawieniu uleg?a widoczno??. Przestronne wn?trze, w ktrym kierowca przyjmuj? pozycj? charakterystyczn? dla aut o nadwoziu typu coupe, rozdziela na dwie cz??ci bardzo estetyczna konsola. W ten sposb kierowca i pasa?er uzyskuj? w?asn? przestrze?. Oczywi?cie nie brakuje detali wprowadzaj?cych element gry ?wiat?a i cienia. Na ilo?? ?wiat?a ma tak?e wp?yw przeszklone powierzchnie dachu, ktre wykonane zosta?y z materia?w reaguj?cych na ilo?? docieraj?cego ?wiat?a i w miar? konieczno?ci przyciemniaj? si? lub rozja?niaj?. To tylko niektre innowacyjne wdro?enia w koncepcyjnym modelu Peugeota.

Warto tak?e wspomnie? o jednostkach nap?dowych zamontowanych pod mask? HR1. Samochd nap?dza nowoczesny, trzycylindrowy, benzynowy silnik spalinowy THP, nap?dzaj?cy ko?a przedniej osi. Jednostka ma pojemno?? 1,2 litra, co przy zastosowaniu technologii Peugeot THP pozwoli?o uzyska? 110 KM. Po w??czeniu silnika elektrycznego nap?dzaj?cego tyln? o? liczba KM powi?ksza si? do 147. Rozwijaj?cy program produkcji samochodw ekologicznych Peugeot doprowadzi? w nowym modelu do znacznego obni?enia warto?ci dotycz?cych spalania, ktre w cyklu mieszanym kszta?tuje si? na poziomie 3,5 l/100 przy emisji CO2 o warto?ci jedynie 80 g/km.

Je?li samochd zostanie wprowadzony do seryjnej produkcji to stanie si? zapewne obiektem po??dania wielu m?odych osb, poniewa? to w?a?nie dla nich zosta? zaprojektowany HR1.

Peugeot HR1 Peugeot HR1 Peugeot HR1 Peugeot HR1 Peugeot HR1 Peugeot HR1 Peugeot HR1 Peugeot HR1